PAVINGISASI DUSUN WATES

  • Mendukung percepatan pembangunan, Pemerintah De a Jatigembol kecamatan Kedunggalar kabupaten Ngawi lak anakan berbagai pembangunan, dari jalan poro de a, talud penahan tanah, hingga pembangunan umber daya manu ianya melalui pemberdayaan ma yarakat Hingga aat ini pelak anaan pembangunan telah

PAVINGISASI DI DUSUN NGANCAR

  • Guna meningkatkan ke ejahteraan warga, Pemerintahan De a Ngancar telah melak anakan berbagai program pembangunan, khu u nya infra truktur de a diantaranya, pavingi a i&nb p; jalan du un, Talud Penahan Tanah hingga pembangunan umber daya manu ia dengan pemberdayaan warga di bidang ekonomi eperti